NE PREZENTĂM DREPT CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ
NÜRNBERG 2025

Past Forward
ÎNAPOI Meniu

Impres­sum

 

Edi­tor (con­form art. 5 alin. 1 TMG; art. 55 alin. 1 RStV)

 

Stadt Nürn­berg (Orașul Nürn­berg)
Bewer­bungs­bü­ro Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2025
(Biroul de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 202)
Hans-Sachs-Platz 2
90403 Nürn­berg

 

Tele­fon: +49 (0)911 / 231 – 2025 0
Tele­fax: +49 (0)911 / 231 — 2025 9

For­mu­lar de con­ta­ct

 

 

Rep­re­zen­t­an­tul legal (con­form art. 5 alin. (1) TMG — rom. Legea tele­me­dia ger­mană; art. 55 alin. (1) RStV — în română Tra­ta­tul de stat privind radio­di­fu­zi­unea și tele­me­dia)

Pre­fec­tul Mar­cus König

 

 

Responsa­bil de conți­nut (con­form art. 55 alin. 2 RStV — în română Tra­ta­tul de stat privind radio­di­fu­zi­unea și tele­me­dia)

Prof. Dr. Julia Leh­ner
2. Con­du­ce­rea depar­ta­men­tu­lui de cul­tură

 

 

Con­du­ce­rea birou­lui de can­di­da­tură

Prof. Hans-Joa­chim Wag­ner
Bewer­bungs­bü­ro Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2025
Tele­fon: +49 (0)911 / 231 – 2025 0
For­mu­lar de con­ta­ct

 

 

Redacție online

Oli­via Barth-Jur­ca
Bewer­bungs­bü­ro Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2025
Tele­fon: +49 (0)911 / 231 – 2025 0
For­mu­lar de con­ta­ct

 

 

Număr de iden­ti­fi­ca­re TVA (con­form art. 27 a UstG — în română Legea ger­mană privind taxa pe valoare adău­ga­tă)

DE 133 552 578

 

 

dre­se cen­tra­le de con­ta­ct pe cale elec­tro­nică

E‑Mail: poststelle[at]stadt.nuernberg.de
DE-Mail: poststelle[at]stadt.nuernberg.de-mail.de

 

 

Legea privind soluțio­narea liti­giilor înt­re con­su­ma­to­ri (VSBG)

Plat­for­ma Comi­si­ei UE pen­tru soluțio­narea online a liti­giilor (OS)
Indi­cații privind răspun­de­rea privind conți­nu­tu­ri­le și link-uri­le
Indi­cații privind pro­tecția datelor
Prin pre­zen­ta, se declară opu­ne­rea expli­ci­tă împo­tri­va uti­li­ză­rii de căt­re terți a datelor de con­ta­ct, publi­ca­te în cadrul obli­gați­ei de fur­ni­z­a­re a secți­unii Impres­sum, pen­tru tri­mi­te­rea de recla­me și mate­ria­le de infor­ma­re care nu au fost soli­ci­ta­te în mod exp­res. Admi­nis­tra­to­rii pagi­nilor își rezer­vă în mod exp­res drep­tul de a inten­ta acți­uni în jus­tiție, în cazul tri­mi­te­rii neso­li­ci­ta­te de infor­mații pro­moțio­na­le, de exemp­lu prin e‑mailuri de tip spam.